PLZEŇSKÁ VÝTVARKA - BAREVNÁ ŠKOLA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A RADOST

Plzeňská výtvarka - Základní umělecká škola - Vítejte!

Vážení rodiče,

Od pondělí 1. 6. umožňuje naše škola opět prezenční výuku pro Vaše děti.
Už se na ně těšíme.
Prosíme, sdělte svému třídnímu učiteli do 29. 5., zda do školy nastoupíte nebo budete nadále využívat distanční výuku. Prezenční výuka je nepovinná a je na Vašem zvážení. Nepřítomnost žáků bude automaticky omluvena.
 
Jak víte, výuku jsme chtěli zahájit již dříve, ale vzhledem k tomu že máme pouze výuku skupinovou (na rozdíl od jiných ZUŠ), s politováním jsme byli nuceni ji kvůli předpisům odložit.

Žáci budou poučeni o hygienických opatřeních v budově školy a bude jim měřena teplota bezkontaktním teploměrem.
 
Musíme respektovat tato nařízení MŠMT a nařízení zřizovatele:
 • Účast na výuce je dobrovolná, nepřítomní žáci budou vedeni jako omluveni.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům s podepsaným ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM (viz. příloha – ke stažení zde)
 • Žáci budou sedět s rozestupy 1,5 – 2 m.
 • Žák musí mít minimálně 2 roušky (nebo jiné ochranné prostředky dýchacích cest) a igelitový sáček na odložení používané roušky.
 • Žáci musí nosit roušky při vstupu do budovy školy, ve společných prostorách školy a dále pokud nemají mezi sebou rozestup 1, 5 – 2 m
 • Žáci roušky při vyučování  odkládají do sáčků dle uvážení učitele, při skupinových aktivitách při nedostatečném odstupu je mají nasazené.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (případné opakované nedodržování je porušením ŠŘ včetně sankcí z něj vyplývajících).
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Ve vstupu do budovy školy, v  každém ateliéru, šatně a WC bude k dispozici dezinfekce rukou.
 • Škola bude zajišťovat průběžnou dezinfekci všech prostor.
 • Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka a členy společné domácnosti).
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník a odvádí je do ateliéru. Žákovi může být při vstupu změřena tělesná teplota bezdotykovými teploměry, které jsou k dispozici. Pokud bude zjištěna zvýšená teplota pracovník informuje rodiče, žák nesmí vstupovat do ateliéru a bude umístěn do zvláštní místnosti.
 • Pokud se žák ze závažných důvodů opozdí, zvoní na zvonek do ateliéru č. 1
 • Žáci mají povinnost dbát pokynů dozoru a všech učitelů, dodržovat začátek a ukončení výuky (výuka bude ve skupinách od 14.00 zkrácena, bude končit v 16.00), přesah výuky není možný, aby se nemíchaly děti z jedné a druhé skupiny a byla provedena dezinfekce.
 • Vyzvedávání žáků (pokud dítě neodchází samo) provedete pomocí mobilu (zavoláte na č. mobilu třídního učitele nebo na číslo svého dítěte, které oznámí učiteli, že na něj čekáte před školou).
 • Mezi jednotlivými skupinami musí být ½ hodinová přestávka na dezinfekci ateliéru, zejména stolků, klik a všech dalších dotykově exponovaných míst.
 • V šatně mohou být současně pouze 2 žáci.
 • Na WC může být pouze 1 žák.
 • Bude prováděn dohled nad mytím rukou mýdlem a ošetřením dezinfekcí.
Děkujeme za Vaše laskavé pochopení.
 
S přáním všeho dobrého a hlavně zdraví

Mgr. Karel Syka
ředitel ZUŠ

Základní umělecká škola - výtvarný obor v Plzni, Jagellonská 14 má více jak padesátiletou tradici. Je to škola, která za tuto dobu připravila pro další studium celou řadu dnes již profesionálních umělců, výtvarných pedagogů, architektů. A stovkám svých současných i minulých žáků obohatila život.

Hlavním posláním této školy ale není jen připravovat na talentové zkoušky a věnovat se pouze výrazným talentům. Je to škola, která má ve svých žácích rozvíjet smysl pro krásu, rozvíjet estetické cítění, vkus, přístup k výtvarné práci, a k práci vůbec. Žáci zde projdou nejen školením v mnoha výtvarných technikách, ale učí se vidět krásu kolem sebe, učí se tvořivému přístupu a výtvarnému myšlení. Rozvíjejí svoji osobitost, fantazii, učí se poznávat vztahy mezi jednotlivými obory umění. Není to tedy pouze učení se, ale smysluplná náplň volného času , uspokojování zájmu , ale především část komplexu vzdělávání, výchovy a rozvoje osobnosti. V neposlední řadě se vzhledem k převážně skupinové výuce mladí lidé vzájemně poznávají, obohacují se a bez nadsázky je možné říci, že zde byla uzavřena celá řada hodnotných a trvalých životních přátelství. A to nejen ze školy, ale také z tvůrčích pobytů v přírodě, soutěží, výstav, naučných zájezdů a podobně.

Výtvarnou školu navštěvují děti předškolního věku, věku školního, studenti i dospělí. V současné době je jich kolem 700, což jistě není zanedbatelné číslo v populaci mladých ve městě Plzni. Jsou to mladí lidé, kteří mají svůj zájem, který prohlouben většinou trvá celý další život. Je vhodné připomenout, že škola v Jagellonské ulici je otevřená pro všechny mladé, kteří mají o „výtvarno" zájem a mohou se přihlásit sami, nebo prostřednictvím svých rodičů.

K radosti patří i to, že ZUŠ - výtvarný obor Jagellonská velmi často úspěšně reprezentuje město Plzeň i českou výtvarnou pedagogiku v soutěžích a na výstavách nejen v ČR, ale i v zahraničí. Z těch vzdálenějších míst to bylo Japonsko, USA, Indie, a samozřejmě celá řada zemí Evropy. Na této škole vyučují většinou známí plzeňští výtvarní umělci ( členové UVU) a pedagogové, kteří berou tuto činnost spíše jako poslání, předávání zkušeností, radosti z tvůrčí práce a snad i proto patří škola k nejúspěšnějším v republice.

Na školu jsou přijímáni žáci věku 5 – 18 let. Informace najdete v odkazu STUDIUM. Výuka je jedenkrát v týdnu ve spojené tříhodinovce. Zařazení žáka do konkrétní skupiny a vhodný den je stanoveno dohodou při zápisu pro každý školní rok.

 

 

 

 

 

 

015s.jpg

 

002.jpg